Polityka prywatności

 

 

 

Polityka prywatności

Szanowni Państwo, W związku z wejściem w życie od 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) czyli RODO, chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych przez firmę STB Koncept Sp. z o.o. z siedzibą w Cięciwie przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5 oraz o zasadach na jakich będzie się to odbywało. Jednocześnie chcemy Państwa zapewnić, ze dbamy o bezpieczeństwo danych i korzystamy z nich wyłącznie dla celów prowadzonej działalności.

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STB Koncept Sp. z o.o. z siedzibą w Cięciwie przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5, 05-500 Wołomin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000572577, NIP 125-163-50-50, REGON 362408338, kapitał zakładowy 4 000 000,00zł, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2) Z Administratorem można kontaktować się:
a) listownie na adres korespondencyjny: Cięciwa, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5, 05-500 Wołomin,
b) przez e-mail: administracja@stbglobal.pl
c) telefonicznie: 22 718 92 35
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach realizowanych przez Administratora, co oznacza w szczególności:
a) zawarcie i wykonanie umowy, której jest Pani/Pan stroną na podstawie art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO);
b) ustalenie, dochodzenie lub obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO);
c) wypełnienie obowiązku prawnego na postawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO);
d) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO);
4) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane przez okres obowiązywania umowy, a w przypadku danych podanych fakultatywnie- do czasu wycofania zgody. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. Dane przetwarzane w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych przetwarzane będą w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych, np. dostawcom usług, IT, księgowości. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych i tylko zgodnie z poleceniami Administratora;
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
7) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy;
8) posiada Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
– prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych (jeśli była udzielana),
– prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzanych danych osobowych;
9) w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody- ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej uprzednio zgody, a przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na wskazany adres korespondencyjny lub e-mail;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;
Niniejsze pismo ma charakter informacyjny i nie wymaga z Państwa strony podejmowania jakichkolwiek działań. W przypadku próśb, pytań, uwag lub sugestii dotyczących niniejszego pisma informacyjnego lub stosowanych przez nas praktyk w zakresie ochrony prywatności, prosimy o kontakt pod adresem administracja@stbglobal.pl